Vyhláška

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 401/2007 Z.z.

o technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a vykurovaní komína a dymovodu a o lehote ich čistenia a vykonávania kontrol v objekte.

§ 14  Všeobecné požiadavky na výstavbu komína a dymovodu
(1) Nový komín a dymovod, rekonštruovaný komín a dymovod, úpravy z tuhého paliva na kvapalné alebo plynné palivo, zmena druhu paliva, podliehajú technickým normám tejto vyhlášky.
(2) Spalinová cesta musí byť navrhnutá a vyhotovená tak, aby komín a dymovod spoľahlivo odvádzali spaliny od pripojeného spotrebiča na tuhé, kvapalné alebo plynné palivo do vonkajšieho prostredia a aby sa nadmerne nezužoval vnútorný prierez spalinovej cesty konštrukčnými prvkami alebo pevnými usadeninami spalín.
(3) Komín a dymovod musia byť vyhotovené tak, aby sa v nich mohla vykonávať kontrola a čistenie.
(4) Stavebné riešenie objektu musí byť vyhotovené tak, aby umožňovalo bezpečný prístup ku komínu, k dymovodu a k ich čistiacim otvorom.
(5) Na výstavbu komína a dymovodu sa spravidla používajú nehorľavé materiály s porovnateľnou životnosťou, na akú je navrhnutá stavba, ktorej sú súčasťou.
(6) Komínová vložka sa vyhotovuje spravidla z materiálov triedy reakcie na oheň A1, ktorých životnosť nie je kratšia ako životnosť pripájaného palivového spotrebiča, najmenej však 15 rokov.
(7) Komín a dymovod musia byť vyhotovené z výrobkov, ktoré majú vlastnosti podľa technickej normy. V konštrukcii komína a dymovodu musia byť použité materiály prichádzajúce do priameho styku s odvádzanými spalinami, ktoré odolávajú tepelným a korozívnym účinkom spalín.
§ 15  Komín
(1) Komín musí byť vyhotovený ako viacvrstvový s komínovou vložkou tepelne a dilatačne oddelenou od komínového plášťa a rozmerovo a tvarovo stálou. Jednovrstvový komín možno vyhotoviť len v občasne užívaných stavbách.
(2) Ložné škáry a styčné škáry murovaného plášťa komína musia byť vyplnené maltou alebo inou vhodnou výplňou. Montáž komína z dielcov sa vykonáva podľa montážneho návodu dodaného výrobcom komínových prvkov.
(3) Vonkajší povrch viacvrstvového komína možno obložiť stavebnými výrobkami podľa technickej normy. Jednovrstvový murovaný komín treba omietnuť alebo obložiť stavebnými výrobkami z nehorľavých materiálov až do úrovne krytiny; takú úpravu treba vykonať aj pod oplechovaním alebo pod iným lemovaním.
(4) Výrobca alebo zhotoviteľ komína musí označiť komín štítkom, ktorý sa umiestňuje na komínovom plášti v blízkosti kontrolného otvoru alebo čistiaceho otvoru, alebo na inom ľahko prístupnom mieste.
(5) Na štítku uvedenom v odseku 4 musia byť vyznačené údaje určené v technickej norme.
§ 19  Čistenie, kontrola a preskúšanie komína
(1) Čistenie a kontrola komína sa vykonáva
a) posúdením umiestnenia materiálov triedy reakcie na oheň a horľavých predmetov v nadväznosti na konštrukčné vyhotovenie komína, dymovodu a spotrebiča,
b) kontrolou telies komína, dymovodu a spotrebiča najmä z hľadiska ich protipožiarnej bezpečnosti a z hľadiska spoľahlivej funkcie spalinovej cesty,
c) vykonávaním čistiacich prác najmä so zameraním na odstránenie pevných usadenín spalín v spalinovej ceste vrátane lapača iskier a v priestore prestupu spalín od spaľovacej komory k dymovému hrdlu,
d) kontrolou voľného prístupu a bezpečného prístupu ku komínu a k dymovodu, ich čistiacim miestam a k spotrebiču.
(2) Preskúšanie komína sa vykonáva
a) skúškou plynotesnosti konštrukcie vytvárajúcej spalinovú cestu,
b) posúdením vhodnosti výrobkov, z ktorých je vyhotovený komín, stavu komína a umiestnenia konštrukcií a materiálov triedy reakcie na oheň v blízkosti komína, dymovodu a spotrebiča v nadväznosti na protipožiarnu bezpečnosť stavby,
c) kontrolou priechodnosti vymetacích zariadení a čistiacich zariadení na odstraňovanie pevných usadenín spalín otvormi na čistenie a kontrolu komína a dymovodu.

§ 20  Lehoty čistenia a kontroly komína
(1) Komín sa musí udržiavať v dobrom technickom stave a musí byť zabezpečená jeho pravidelná kontrola a čistenie.
(2) Komín sa musí počas prevádzky čistiť a kontrolovať najmenej v týchto lehotách:
a) ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom do 50 kW, raz za
1. štyri mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá,
2. šesť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín bez vložky,
3. dvanásť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín s vložkou,
b) ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom nad 50 kW, raz za
1. dva mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá,
2. šesť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá.
(3) Komín, na ktorý je pripojený spotrebič na plynné palivo typu C, musí sa počas prevádzky kontrolovať a čistiť najmenej raz za rok.
(4) Komín, na ktorý je pripojený spotrebič na tuhé, kvapalné palivo alebo plynné palivo, a ktorý nebol v prevádzke od ostatného čistenia a kontroly, nemusí sa až do jeho opätovného uvedenia do prevádzky kontrolovať a čistiť; pred uvedením spotrebiča do prevádzky sa musí vykonať jeho kontrola a čistenie.
(5) Komín v občasne užívaných stavbách sa musí čistiť a kontrolovať najmenej raz za dva roky.
(6) Sadze a kondenzát nahromadené v zbernej časti komínového prieduchu sa musia vyberať pri každom čistení komína.
(7) Spotrebič sa musí čistiť v lehotách určených jeho výrobcom v dokumentácii k spotrebiču. Ak táto lehota nie je v dokumentácii určená alebo taká dokumentácia chýba, musí sa čistiť v lehotách uvedených v odseku 2.
(8) Na čistenie a kontrolu dymovodu, ktorým sa spaliny odvádzajú priamo do ovzdušia, platia odseky 1 až 6 primerane.
§ 23 Potvrdenia
(1) O vykonaní čistenia a kontroly komína alebo dymovodu vyhotovuje ten, kto čistenie a kontrolu vykonal.  Potvrdenie vyhotoví podľa vzoru uvedeného v tejto vyhláške,  alebo urobí zápis do denníka čistenia a kontroly komína alebo dymovodu s dátumom vykonania kontroly a čistenia spolu s menom a priezviskom osoby, ktorá kontrolu a čistenie vykonala.
(2) Nedostatky zistené pri čistení a kontrole komína alebo dymovodu, ktoré nemožno odstrániť bezprostredne pri čistení a kontrole komína alebo dymovodu, sa uvedú v potvrdení.
(3) Ak sa pri čistení a kontrole komína alebo dymovodu alebo pri preskúšaní komína zistia nedostatky, ktoré bezprostredne ohrozujú protipožiarnu bezpečnosť stavieb alebo zdravie a životy ľudí, musí ten, kto čistenie a kontrolu komína alebo dymovodu alebo preskúšanie komína vykonal, túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámiť obci alebo miestne príslušnému orgánu vykonávajúcemu štátny požiarny dozor; taký komín alebo dymovod sa až do odstránenia nedostatkov nesmie používať.
(4) Potvrdenie o vykonaní čistenia a kontroly komína alebo dymovodu alebo potvrdenie o vykonaní preskúšania komína sa vydáva na účely kontroly a predkladá sa na požiadanie obci alebo orgánu vykonávajúcemu štátny požiarny dozor.
Cena za pravidelnú kontrolu komínov a dymovodov:
25,- € s DPH + cestovné